ELMARK Invest JSC

Лесен начин за инвестиране в ELMARK

Водещият европейски доставчик на решения за електротехника и осветление ELMARK е регистриран на Българската фондова борса в София през 2023 г., за да диверсифицира капиталовата си структура и да финансира разширяването си в Европа.

Защо да инвестирате в ELMARK?

Нашата стратегия за растеж

ELMARK планира своето развитие и разширяване в две посоки:

Дружеството предвижда значително разширяване на пазара в Западна Европа чрез възпроизвеждане на успешния си модел в Централна и Източна Европа, прилаган през последните 20 години. Дружеството планира да създаде 36 точки за продажба в Централна и Западна Европа и по този начин да разшири пазарното си присъствие от сегашните 10 на 18 държави до 2026 г.

Компанията планира да въведе изцяло нова пазарна концепция - Home Finishing. Новата пазарна стратегия Home Finishing ще се реализира основно чрез онлайн продажби чрез разработения портал www.homefinishing.com в 6 държави и два физически обекта за продажби в България /във Варна и Бургас/. Всички съществуващи 17 пункта на компанията в тези страни ще предоставят необходимото на клиентите търговско обслужване и консултации.

Вижте Elmark Invest Teaser
ELMARK Комбиниран финансов отчет 2021
ELMARK Invest Междинен финансов отчет 30.06.2022 г.
Годишна справка за финансовото състояние за 2022 и Индивидуален доклад
Финансов отчет Elmark Invest 2022 - консолидиран неодитиран отчет
Одитиран индивидуален финансов отчет за 2022 г. Elmark Invest
Уведомление за крайния срок за публикуване на КФО 2022
Одитиран консолидиран финансов отчет за 2022 г. на български език в лева
Одитиран консолидиран финансов отчет за 2022 г. на английски език в евро
Междинен индивидуален финансов отчет за 2023 г. на български език в лева
Междинен консолидиран финансов отчет за 2023 г. на български език в лева
Междинен консолидиран финансов отчет за 2023 г. на английски език в евро
Годишна справка за финансовото състояние за 2023 и Индивидуален доклад
Годишна консолидирана справка за финансовото състояние за 2023
2023 Одитиран индивидуален финансов отчет, отчет за дейността и одиторски доклад
ELMARK Инвест | Устав на дружеството
Покана за свикване на Общо събрание на 16.06.2023 г.
Протокол от заседание на Съвета на директорите 10.05.2023 г.
Решение на едноличния собственик 16.06.2023
Покана за свикване на извънредно общо събрание на 17.08.2023 г.
Решение на едноличния собственик 17.08.2023
Покана за свикване на общо събрание на 29.03.2024 г.
Покана за свикване на общо събрание на 2.04.2024 г. (вместо на 29.03.2024 г.)
Решение на едноличния собственик 2.04.2024
Покана за свикване на Общо събрание на 17.06.2024 г.
Решение на едноличния собственик 17.06.2024
Уведомяване за вътрешна информация съгласно чл. 17, §1, във връзка с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП
Вътрешна информация съгласно чл. 17 05.06.2023
Уведомления от 16.06.2023 г. за разпределен дивидент и промяна в капитала на дружеството
Уведомление за крайния срок за публикуване на КФО 2022
Уведомление за увеличение на регистрирания капитал
Покана за свикване на Общо събрание на 16.06.2023 г.
Протокол от заседание на Съвета на директорите 10.05.2023 г.
Решение на едноличния собственик 16.06.2023
Покана за свикване на извънредно общо събрание на 17.08.2023 г.
Решение на едноличния собственик 17.08.2023
Покана за свикване на общо събрание на 29.03.2024 г.
Покана за свикване на общо събрание на 2.04.2024 г. (вместо на 29.03.2024 г.)
Уведомление за промени в Съвета на директорите 02.04.2024 г.
Покана за свикване на Общо събрание на 17.06.2024 г.
Известие за разпределение на печалбата 17.06.2024 г.
Документ за допускане, в който фигурира BEAM ELMARK Invest
Уведомление за крайните срокове за публикуване на отчетите на Elmark Invest 2022
Известие Elmark Invest 30.05.2023
Уведомление за крайния срок за публикуване на КФО 2022
Уведомление за крайния срок за публикуване на КФО 2023
Home Finishing - Новата маркетингова концепция

Home Finishing е иновативна маркетингова концепция.

Това прави Home Finishing уникален проект който все още не е реализиран никъде в Европа.

Home Finishing - Новата маркетингова концепция

Home Finishing е иновативна маркетингова концепция.

Това прави Home Finishing уникален проект който все още не е реализиран никъде в Европа.