Обява

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомявам, че “Елмарк Индустриес” АД в качеството на възложител има следното инвестиционно намерение:

“Преустройство на съществуваща сграда и надстрояване на две нива, находяща се в УПИ VI 1276, кв 33 по плана на Западна промишлена зона, г. Варна, представляващ ПИ с идентификатор № 10135.3514.83 с административен адрес ул. Перла №10. След реализиране на инвестиционното предложение сградата ще се използва за магазин за обзавеждане и строителни материали с шоурум.”