ELMARK Distributors EGYPT

EGYPTIAN GERMAN ELECTRICAL SUPPLIES CO.
55 Al Gomhoria St., Azbakia, Cairo
Phone: +202 25880022 
Fax : + 202 25914188